تبلیغات
آموزش CCNA ,آموزش CCNP ,آموزش CCIE ,آموزش CCDA ,آموزش CCDP ,آموزش CCDE ,آموزش CCSP ,آموزش CCIP ,آموزش CCVP ,آموزش سیسکو ,آموزش CISCO ,آموزش سیسکو مقدماتی ,آموزش سیسکو پیشرفته و حرفه ای ,فیلم آموزش CCNA ,فیلم آموزش CCNP ,فیلم آموزش CCIE ,فیلم آموزش CCDA ,ف
 
 
 
آموزش CCNA ,آموزش CCNP ,آموزش CCIE ,آموزش CCDA ,آموزش CCDP ,آموزش CCDE ,آموزش CCSP ,آموزش CCIP ,آموزش CCVP ,آموزش سیسکو ,آموزش

آموزش پروتکل MIME ,آیا می دانید پروتکل MIME چیست؟, پروتکل MIME چیست؟,پروتكل ترکیبی چیست؟,پروتکل MIME ,درباره پروتکل MIME

نویسنده : علی صالحی | تاریخ : 05:40 ب.ظ - دوشنبه 26 فروردین 1392


 پروتکل MIME


پروتکل MIME مخفف عبارت (Multi-Purpose Internet Mail Extensions) می باشد.که برای ارسال داد ه های مالتی مدیا از قبیل تصویر Video و Audio یا دیگر قالب های غیراسكی به کار می رود. به منظور ارسال این گونه داده ها، كارگزار كاربر یا(user agent) باید شامل سرآیندها یا (header) اضافی باشد.

پروتکل MIME شامل دو کلید واژه مهم برای پذیرش پیام های مالتی می باشد که عبارتند از:


  • Content-Type:

 (header)که یا سرآیند content type به کارگزار (user agent) کاربر دریافت کننده امکان انجام عمل مناسب را بر روی پیام می دهد.برای مثال با مشخص کردن اینکه بدنه نامه شامل یک فایل تصویری از نوع JPEG می باشد، (useragent ) یا کارگزار کاربر دریافت کننده بدنه نامه را به صورت تصویر JPEG کد گشایی می کند.

 

  • Content-Transfer-Encoding:

(header) یا سرآیند Content-Transfer-Encoding:به دلیل تبدیل كردن فرمت غیراسكی به اسكی استاین سرآیند، كارگزاركاربر دریافت كننده را از وجود متن كدگذاری شده ی نامه و نوع كدگذاری آگاه می كندبنابراین، وقتی كه كارگزار كاربر این دو سرآیند رادریافت كند، متن نامه را با استفاده از مقدار مشخص شده درContent-Transfer-Encodingبه كد غیراسكی تبدیل كرده و سپس ازطریقContent-Typeنوع عملی كه باید بر روی بدن هی نامه انجام گیرد را تعیین می كند.


برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید 


مثالی ازMIME

در این بخش، با استفاده از یك مثال واقعی چگونگی استفاده و پردازشMIMEنشان داده میشودفرض كنیدdoug sauderآقای قصد دارد تا یك  فایل  PNG را در بدنه ی نامه قرار دهد. برای انجام این كار، كارگزاریا (user agent) كاربر Doug Sauder، آدرس آقای Joe Blowو موضوع نامه را مشخص كرده و فایل PNG را در بدنه ی نامه قرار می دهد.پس از كلیك كردنDoug sauderبر روی دكمه،Send كارگزاریا (user agent) كاربر یك پیامMIMEتولید می كند كه مشابه مثال زیر است.

 

 

همان طور كه در مثال فوق نشان داده شده است كارگزار كاربر doug sauder تصویرpngرا با استفاده از كدهایbase 64 كدگذاری كرده استاین نوع كدگذاری، یكی از روشهای استاندارد كدگذاریMIMEبرای تبدیل به كد اسكی هفت بیتی محسوب می شودتكنیك كدگذاری دیگرquoted-printable content-transfer-encodingاست كه عموما برای تبدیل پیام های اسكی عادی به متن اسكی بدون كاراكترهای اضافی می باشد.

كارگزار كاربر Joe Blow با توجه به مقدار سرآیندContent-Transfer-Encodingمتن كدگذاری شده از طریق روش base 64 راكدگشایی می كند تا برای Joe Blow قابل خواندن باشداین پیام همچنین حاوی Content-Type: image/png است كه برای كارگزار كاربر Joe Blow مشخص می نماید كه متن پس از كدگشایی به طریق base 64 باید به صورت png در آید.

 سرآیند یا (headre) دیگری كه در مثال بالا مشاهده میشود MIME-Version است كه نسخه MIME به كاربرده شده را نشان می دهد.

سرآیند Content-Type مشخص كننده ی ماهیت داده های بدنه ی نامه است كه با نام های نوع (type) و زیرنوع (subtype) نشان داده شده و پس از آن مجموع های از پارامترها قرار گرفته اند.

mimeطوری طراحی شده است كه قابلیت توسعه پذیری با انواع  نوعزیرنوع ها را داشته باشد.

 

مهمترین انواع در MIME

 [ویرایش]

در حال حاضر، هفت نوع مهم معرفی شده اندبرای هر كدام از این نوع ها، مجموعه ای از زیرنوع ها در نظر گرفته شده اند كه هرساله ارتقاء می یابنددر ادامه پنج نمونه از این نوع ها شرح داده میشوند:

:text

این نوع برای كارگزار كاربر دریافت كننده مشخص می كند كه بدنه ی نامه شامل داده های متنی استنوعزیرنوع رایج استفاده شده در این زمینه text/plain استزیرنوع plain بیان كننده ی متن ساده است كه نیاز به نرم افزار خاصی برای فهمیدن متن نامه نداردیك نظر اجمالی به سرآیند نامه ها نشان می دهد كه اكثر آن ها از این نوع استفاده میكنند و اصولا با پارامترهای خاصی همراه شده اندبه عنوان مثال، می توان به text/plain; Charest=us-ascii و یا text/plain; Charest=“ISO- 8859-1 اشاره كرد. نوعزیرنوع دیگری كه عموما به كار می رود text/html استزیرنوع html مشخص می كند كه متن نامه شامل تگ های HTML است و كارگزار كاربر دریافت كننده، باید آن را به صورت صفحه ی وب نشان دهد.

 

 

image:

این نوع مشخص می كند كه بدنه ی نامه به صورت یك تصویر استدو نوعزیرنوع رایج استفاده شده در این زمینه عبارتند از .image/jpeg و image/gif به عنوان مثال، وقتی كارگزار كاربر دریافت كننده با image/gif مواجه می گردد، متوجه می شود كه باید تصویری از نوع GIF را كدگشایی نماید.

 

 

audio :

این نوع نیاز به یك وسیله خروجی شنیداری مانند بلندگو برای منتقل كردن محتوای نامه دارد.

:video

این نوع  mpeg و فایل های QuickTime را در بر میگیرد.

Application:

این نوع برای داده هایی است كه متناسب با دسته ای خاص از داده ها نباشند و قبل از دیده شدن یا مورد استفاده قرارگرفتن توسط كاربر نیاز به پردازش با برنامه ی كاربردی خاصی داشته باشندبه عنوان مثال، زمانی كه كاربر فایلی از نوع Microsoft Word را به نامه ی خود پیوست می كند، كارگزار كاربر فرستنده از application/msword به عنوان مقدار نوع/ زیرنوعاستفاده می نمایددر مقصد نیز، كارگزار كاربر گیرنده، متن نامه را از طریق برنامه ی كاربردی Microsoft Word باز می كند.

multipart:

یك نوع MIME كه از نظر كاربردی از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز به بررسی ویژه دارد، نوع multipart استهر نامه ی الكترونیكی همانند یك صفحه ی وب می تواند دارای اشیاء زیادی مانند متن، تصویر، اپلت ها و غیره باشددر هر نامه ی الكترونیكی، تمامی اشیاء از طریق پیام یكسانی ارسال می شوندهنگامی كه یك پیام مالتی مدیا شامل بیش از یك شیء)از قبیل چندین تصویر، متن اسكی و غیره) است، از سرآیند Content-Type: multipart/mixed استفاده میشوداین سرآیند، برای كارگزار كاربر دریافت كننده مشخص می كند كه پیام حاوی چندین شیء مختلف استتعیین كردن چند نكته برای كارگزار كاربر دریافت كننده مهم است كه عبارتند از:

  • نقطه ی شروع و پایان هر شیء.
  •  چگونگی كدگشایی هر شیء غیراسكی.
  •  نوع محتوای هر پیام.

تمامی این موارد با قراردادن كاراكترهای مرزی خاص بین هر شیء با شیء بعدی و استفاده از سرآیندهایContent-Type: و Content-Transfer-Encoding: انجام پذیر است.

 

 

سرآیند نامه ی دریافت شده

هر نامه ی الكترونیكی شامل مولفه های بسیاری استمتن نامه كه قسمت اصلی آن محسوب می شود، از فرستنده به گیرنده ارسال می شود.

در مورد نامه های،multipart  بدنه ی نامه خود شامل چند قسمت متفاوت است كه هر قسمت با یك یا چند خط اطلاعات اضافی در مورد آن قسمت همراه میشود.

همان طور كه قبلا اشاره شد، اطلاعات اضافی در قالب خطوط سرآیند نامه قرار می گیرند و براساسRFC 822 شامل سرآیندهای زیر هستند.

  • SUBJECT:
  • FORM:
  • TO:

سرآیندهایMIMEنیزContent-Transfer-Encoding و Content-Typeمی باشنداماسرآیندهای دیگری كه تاكنون به آ نها اشاره نشده سرآیندهای درج شده توسط سرویس دهنده ی مقصد می باشندسرویس دهنده ی مقصد به محض دریافت سرآیندهای RFC822و MIMEیك خط سرآیندReceived: را در قسمت بالای پیام قرار میدهداطلاعاتی كه در این خط قرار می گیرند عبارتند از: نام سرویس دهنده ی مبدا، نام سرویس دهنده ی مقصد و زمان دریافت نامه در سرویس دهنده ی مقصداین موارد،ممكن است كه یك نامه ی ساده شامل چند خطReceivedوReturn-Pathمختلف باشد. دلیل این موضوع، دریافت شدن نامه توسط سرویس دهنده ی دیگری بین سرویس دهندگان مبدا و مقصد است.برچسب ها : آموزش پروتکل MIME , آیا می دانید پروتکل MIME چیست؟ , پروتکل MIME چیست؟ , پروتكل ترکیبی چیست؟ , پروتکل MIME , درباره پروتکل MIME ,
دسته بندی : تمام پروتکل های مهم شبکه ,
 

آخرین مطالب

» سیسکو دو مدل‌ ارتقایافته از سوییچ‌های خود یکی از سری Director-class و دیگری Multiservice را معرفی کرد ( شنبه 13 مهر 1392 )
» آموزش CCDP,فیلم های آموزشی CCDP,ازمون سیسکو دوره CCDP,آزمون 642-871 سیسکو,فیلم های آموزشی CCDP ARCH_642-871 ( چهارشنبه 29 خرداد 1392 )
» آموزش CCNP Security VPN,فیلم های آموزشی CCNP Security VPN,آموزش CCNP-VPN فیلم های آموزشی ccnp vpn,آموزش 642-648,فیلم های آموزشی آزمون سیسکو دوره ccnp آزمون 642-648 ( یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CCIE,فیلم های آموزشی CCIE,آموزش تصویری CCIE, آموزش CCIE-Practice.Lab.Video.Walkthrough آموزش,21ساعت آموزش CCIE ( سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CCIE,فیلم های آموزشی CCIE,آموزش تصویری CCIE, آموزش CCIE-routering and switching آموزش,25ساعت آموزش CCIE ( سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CCDA ,فیلم های آموزشی CCDA ,آموزش تصویری CCDA ,آموزش exam 640-863 آموزش,9 ساعت آموزش CCDA ( پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 )
» آموزش ccvp,فیلم های آموزشی ccvp,آموزش تصویری CCVP,آموزش exam 642-642 QOS آموزش,9 ساعت آموزش CCVP,آموزش CCVP 642-642 QOS Quality Of Service,آموزش QOS سیسکو ( پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CCSP,فیلم های آموزشی CCSP,آموزش تصویری CCSP,آموزش exam 642-524 آموزش,12 ساعت آموزش CCSP,آموزش SNAF Securing Networks With ASA Fundamentals,پکیج آموزش سیسکو آموزش CCSP ( پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CCSP,فیلم های آموزشی CCSP,آموزش تصویری CCSP,آموزش exam 642-504 آموزش,10 ساعت آموزش CCSP,آموزش SNRS Securing Networks With Cisco Routers And Switches,پکیج آموزش سیسکو آموزش CCSP ( پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 )
» آموزش ccvp,فیلم های آموزشی ccvp,آموزش تصویری CCVP,آموزش exam 642-444 cvoice آموزش,18 ساعت آموزش CCVP,آموزش 642-444 CIPT Cisco IP Telephony ( پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 )
» ios روترسیسکو,تمام ios های روتر سیسکو,بانک ios سیسکو,سیسکو ios ios سیسکو,سیسکو ios 1700 ios سیسکو,سیسکو ios 2610 ios سیسکو,سیسکو ios 2613 ios سیسکو,سیسکو ios 2610xm-2611xm ios سیسکو,سیسکو ios 2691 ios سیسکو,سیسکو ios 3620 ios سیسکو,سیسکو ios 3640 ios سیسکو,سیسکو ios 3660 ios سیسکو,سیسکو ios 7200 ios سیسکو,دانلود ios سیکسو ( یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 )
» آموزش CWNE ,CWNE چیست؟,فیلم های آموزشی CWNE ,شبکه های بیسیم CWNE ,مدرک CWNE چیست,مقاله CWNE ,آموزش تصویری CWNE آموزش ,آموزش CCertified Wireless Network Expert ,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش CWAP ,CWAP چیست؟,فیلم های آموزشی CWAP ,شبکه های بیسیم CWAP ,مدرک CWAP چیست,مقاله CWAP ,آموزش تصویری CWAP آموزش ,آموزش Certified Wireless Analysis Professional ,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش CWDP ,CWDP چیست؟,فیلم های آموزشی CWDP ,شبکه های بیسیم CWDP ,مدرک CWDP چیست,مقاله CWDP ,آموزش تصویری CWDP آموزش ,آموزش Certified Wireless Design Professional,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش CWSP ,CWSP چیست؟,فیلم های آموزشی CWSP ,شبکه های بیسیم CWSP ,مدرک CWSP چیست,مقاله CWSP ,آموزش تصویری CWSP آموزش ,آموزش Certified Wireless Security Professional ,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش CWNA ,CWNA چیست؟,فیلم های آموزشی CWNA ,شبکه های بیسیم CWNA ,مدرک CWNA چیست,مقاله CWNA ,آموزش تصویری CWNA آموزش ,آموزش Certified Wireless Network Administrator,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش CWTS ,CWTS چیست؟,فیلم های آموزشی CWTS ,شبکه های بیسیم CWTS ,مدرک CWTS چیست,مقاله CWTS ,آموزش تصویری CWTS آموزش ,آموزش Certified Wireless Technology Specialist,آموزش شبکه های بی سیم ( سه شنبه 27 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل pop3 آموزش ,آیا میدانید پروتکل pop3 چیست,اطلاعات کامل در مورد پروتکل pop3 و imap, پروتکل pop3 توضیح,نحوه ی عملکرد پروتکل pop3,درباره pop3,آموزش پروتکل IMAP آمورش ,آیا میدانید پروتکل IMAP چیست, پروتکل IMAP چیست,نحوه ی عملکرد پروتکل IMAP ,درباره پروتکل IMAP ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل MIME ,آیا می دانید پروتکل MIME چیست؟, پروتکل MIME چیست؟,پروتكل ترکیبی چیست؟,پروتکل MIME ,درباره پروتکل MIME ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل H323 ,آیا می دانید پروتکل H323 چیست؟, پروتکل H323 چیست؟,پروتكل ترکیبی چیست؟,پروتکل H323 ,درباره پروتکل H323,پروتکل H245 چیست؟,پروتکل H225RAS چیست؟,پروتکل RTCP چیست ؟,پروتکل H225 چیست؟ ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل RDP ,آیا می دانید پروتکل RDP چیست؟, پروتکل RDP چیست؟,پروتكل ارتباط از راه دور چیست؟,پروتکل RDP ,درباره پروتکل RDP,آموزش تغییر شماره پورت Remote Desktop ,آموزش کامل Remote Desktop,آموزش کامل ریموت دسکتاپ ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل SMTP ,آیا می دانید پروتکل SMTP چیست؟, پروتکل SMTP چیست؟,پروتكل انتقال پست الكترونیكی چیست؟,پروتکل SMTP ,درباره پروتکل SMTP,پروتکل ارسال ایمیل گروهی ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل SNMP ,آیا می دانید پروتکل SNMP چیست؟, پروتکل SNMP چیست؟,پروتکل مدیریت شبکه چیست؟,پروتکل SNMP ,درباره پروتکل SNMP ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل SOAP,آیا می دانید پروتکل SOAP چیست؟, پروتکل SOAP چیست؟,پروتکل دسترسی آسان به اشیاء چیست؟,پروتکل SOAP ,درباره پروتکل SOAP,پروتکل مربوط و مبتنی بر xml,پروتکل Simple Object Access Protocol - SOAP چیست ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل SSH,آیا میدانید پروتکل SSHچیست؟, پروتکل SSHچیست؟,پوسته امن چیست؟,پروتکل SSH,درباره پروتکل SSH,دربارهSSH1 یا SSH-1 و SSH2 یا SSH-2,پروتکل پوسته امن,پروتکل Secure Shell چیست ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل Telnet,آیا میدانید پروتکل Telnet چیست؟, پروتکل Telnet چیست؟,تِل‌نت چیست؟,پروتکل Telnet ,درباره پروتکل Telnet ,درباره Telnet 5250, ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش پروتکل TLS/SSLپروتکل امنیت لایه انتقال,آیا میدانید پروتکل امنیت لایه انتقال چیست؟, پروتکل TLS/SSL چیست؟,لایهٔ سوکت‌های امن,اس‌اس‌ال چیست؟,پروتکل TLS,درباره پروتکل ssl ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش VLAN Trunking Protocol آموزش,آموزش vtp آموزش ,آموزش Trunking آموزش ,دستورات Trunking ,فرامین Trunking ,کانفیگ Trunking,دستورات vtp ,فرامین vtp ,کانفیگ vtp ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش ccna آموزش ,فیلم های آموزشی ccna cisco ( یکشنبه 27 اسفند 1391 )
» ایجاد Vlan در سوئیچ های Cisco,آموزش زدن vlan در سوئیچ,آموزش vlan بندی در سیسکو,آموزش فرامین vlan در سوئیچ سیسکو, شبکه فهرست مطالب در مورد نویسنده اساتید محترم پیوندهای مفید ۱) ایجاد Vlan در سوئیچ های Cisco, تعریف وی لن در سوئیچ,ایجاد وی لن در سیسکو,اختصاص پورت به Vlan,نمایش وضعیت Vlan ها, ( شنبه 19 اسفند 1391 )
 
 

آموزش قدم به قدم CCIE آموزش کامل CCIE در سیسکو ازمون سیسکو دوره CCDP آموزش Enterprise Composite Network Model Essentialsآموزش آموزش cisco فیلم های آموزشی CCIE آموزش پیکر بندی SWITCH آموزش ارتباط به سویچ سیسکو آزمون 642-871 سیسکو آموزش Cisco AVVID Framework Essentialsآموزش فیلم های آموزشی CCDP ARCH_642-871 آموزش ASA VPN Options آموزش آموزش ccnp vpn آموزش کانفیگ سویچ سیسکو دانلود فیلم آموزشی سیسکو CCIE آموزش تصویری CCIE آموزش تصویری CCSP آموزش CCVP آموزش CCIE-routering and switching آموزش خرید پستی آموزش سیسکو آموزش CCIE آیا می دانید نحوه اتصال به یک سویچ سیسکو چگونه است؟ آموزش CCDA آموزش CCDE آموزش سیسکو فیلم های آموزشی ccvp 25ساعت آموزش CCIE آموزش Implementing Clientless SSL VPNs آموزش آموزش CCIE-Practice.Lab.Video.Walkthrough آموزش آموزش Plugging into the PKI آموزش آموزش تصویری CCVP آموزش Virtual Private Networks (VPNs) Gettin آموزش فیلم های آموزشی CCDP فیلم های آموزشی سیسکو cisco دانلود مقاله کامل آموزش اتصال به یک Cisco Switch و پیکربندی آن آموزش پروتکل IMAP آمورش آموزش تصویری تنظیمات اتصال به سویچ سیسکو فیلم های آموزش CCNP فیلم های آموزشی CCSP آموزش CCIE آموزش CCNP Security VPN v2.0 642-648 آموزش آموزش SSL and IPsec Technologies آموزش آموزش CCSP آموزش CCDP خرید پستی آموزش سیسکو خرید پستی آموزش CCIE دانلود فیلم آموزشی CCIE دانلود آموزش CCNP خرید پستی سیسکو آموزش CCNA دوره CCNP سیسکو دو مدل‌ ارتقایافته از سوییچ‌های خود یکی از سری Director-cl درباره شرکت سیسکو